Condicions

Normativa i condicions generals del lloguer de "Cal Sicull"

DISPONIBILITAT I CONFIRMACIÓ DE RESERVA

Una vegada efectuada l’aceptació de la “Pre-reserva” per part de la direcció, el client disposarà de 48h per fer efectiu el pagament de la formalització de la reserva (paga i senyal) que serà del 25% del total, mitjançant una transferència al compte corrent que se li facilitarà, indicant nom i els dies de l’estada. Passat aquest termini, en el cas de no haver rebut el pagament, la direcció es reserva el dret de proposar l’allotjament a altres clients potencials.

Un cop rebuda la transferència, nosaltres li enviarem la confirmació de reserva. La reserva no queda efectuada fins que el propietari no hagi rebut la transferència i vostè no hagi rebut la confirmació de la reserva.
Les persones usuàries queden obligades a comunicar una vegada efectuada la confirmació de la reserva per part del propietari de les dades identificatives (DNI/NIE/PASSAPORT) de les persones que s’allotjaran a la casa Cal Sicull, pel termini estipulat a la reserva.

El cost de la transferència bancària és per compte del client, i mai podrà ser deduït del cost del lloguer.

La petició o rebuda d’informació sobre l’estat de disponibilitat de l’establiment no implica l’acceptació de la Reserva per part del propietari.

PAGAMENT DE L’IMPORT DE L’ESTADA

En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l’import total de la reserva menys la quantitat entregada en concepte de paga i senyal. Caldrà fer efectiva la quantitat referent a l’impost de la taxa turística.

FIANÇA

S’abonarà en concepte de fiança la quantitat de 200 €, aquest import quedarà en dipòsit i serà retornat al client mitjançant transferència bancària en un termini no superior a 48 hores desprès de la sortida si no existeixen desperfectes o despeses de neteja extres, en cas contrari la fiança entregada servirà per cobrir els danys ocasionats. Si els danys o desperfectes fossin superiors a la fiança, el client haurà d’assumir la diferència.

CANCELACIÓ

Si una reserva és anulada en menys de 15 dies, no es retornarà la pre-reserva. Si és anulada entre 30 i 15 díes es retornarà el 50% de la pre-reserva.

ARRIBADA

El client té l’obligació de pagar en el moment de la presentació de la factura el preu de l’estada, en cap cas, el fet de presentar una reclamació l’eximeix d’aquest pagament.

En el moment de l’arribada el client signarà el contracte d’arrendament, liquidarà la quantitat pendent de l’import total de l’estada, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiva la quantitat referent a la taxa turística, tal i com s’ha exposat amb anterioritat.

Horaris:

Estades de Cap de Setmana: L’horari d’entrada a l’establiment serà a partir de les 17h.

Estades 1 / 2 Setmanes: L’horari d’entrada serà a partir de les 16h.

Si, per qualsevol raó, vostè planeja la seva arribada abans o després d’aquest marge horari, li preguem que ens ho comuniqui i intentarem allotjar-lo en l’horari desitjat.

SORTIDA

Estades de Cap de Setmana: La sortida es farà abans de les 19h del diumenge.
Estades 1 / 2 setmanes: L’horari de sortida serà abans de les 12h.

Si us plau, sol•licitin una sortida més tardana, si la necessiten, abans de la seva arribada i farem tot lo possible per a atendre als seus desitjos.

NOMBRE I IDENTIFICACIÓ DEL CLIENTS

El client ha d’informar a la direcció el nombre de persones incloses a la reserva. Només el nombre de persones indicat a la confirmació de la reserva té dret a ocupar l’allotjament i les instal•lacions.

En el moment de l’arribada el client identificarà a totes les persones usuàries per mitjà d’un document que acrediti la seva identitat (DNI/NIE/PASSAPORT)

En cas de qualsevol incompliment de les obligacions esmentades, el propietari per criteri propi té dret a demanar al client que desocupi l’establiment i el client no tindrà dret a cap compensació.

És obligatori, per llei, registrar a les persones allotjades, majors de 14 anys, i enviar-ho telemàticament a la Direcció General de Policia. (Decret 159/2012). Les dades obligatòries per al registre són: nom complert, data de naixement, DNI, data d’arribada, nacionalitat i signatura.

COMPORTAMENT

Si aquesta persona o qualsevol dels acompanyants no es comporta de manera adequada i responsable, el propietari està autoritzat a demanar al client i als seus acompanyants la sortida immediata de l’establiment sense que el client tingui dret a cap tipus de compensació.

Poden realitzar-se activitats com celebracions al porxo i en els interiors sempre que el volum de l’activitat sigui l’adient per garantir el bon descans dels veïns.

Cal respectar les infraestructures i el mobiliari interior i exterior de la casa i es deixaran tal i com es van trobar a la seva arribada.

Animals de companyia: No s’admeten animals per raons d’higiene, sense permís exprés del propietari al moment de fer la reserva.

És obligació de la persona responsable de l’animal de mantenir la finca neta d’excrements, si no es respecte aquesta norma de neteja pot incórrer en penalització de 200€ per falta d’higiene.

RESPONSABILITAT

L’establiment no es fa càrrec de qualsevol pèrdua, dany, anul.lació o qualsevol despesa addicional soferta pel client, o de qualsevol causa que escapi del control del propietari.
La direcció no es responsabilitza de la pèrdua o oblit d’objectes; no obstant , si a l’hora de fer la neteja es troba algun objecte a l’establiment, el propietari no tindrà inconvenient d’enviar-lo a l’adreça facilitada mitjançant enviament a contra reembossament.

No està permès fumar dins les habitacions, tampoc està permès treure ni utensilis, ni roba de llit, mantes, etc. de l’establiment. Les tovalloles de bany són per aquest ús, en cap cas es faran servir com a tovalloles de piscina. Ja tenim tovalloles expresses per la piscina.

En cas que es produís algun desperfecte haurà de comunicar-ho a la direcció i sempre abans de la sortida de l’establiment, per evitar mal entesos. El client haurà d’abonar el cost del desperfecte.

La direcció agrairà qualsevol suggeriment que ens pugui oferir per tal de poder fer més agradable les futures estades.

El nostre objectiu principal és que el client tingui una bona experiència de la seva estada a Cal Sicull.